طراحی فرودگاه کرمان

مشخصات پروژه

مکان: کرمان

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: