مصلی امام خمینی (ره)

مشخصات پروژه

مکان:

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: