برنامه راهبردی حریم پایتخت

تهیه طرح برنامه راهبردی مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت و برنامه ریزی حریم شمال بزرگراه بابایی در اسفند ماه ۱۳۸۸ از سوی نهاد برنامه ریزی توسعه شهری تهران به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید و پس از انحلال نهاد، در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پیگیری شد.

این طرح، که به استناد مجموعه طرح های موضعی و موضوعی مصوب طرح جامع تهران، با تمرکز بر حریم شهر، تعریف و به مناقصه گذارده شد، در سه قسمت اصلی به شرح زیر تعریف شده است:

قسمت یک (الف): مطالعه و پیشنهاد نظام اجرایی و قانونی مدیریت حریم پایتخت و تعیین حدود و مرزهای نهایی آن

قسمت دو (ب): تهیه طرح راهبردی حریم پایتخت

قسمت سه (ج): ساماندهی حریم شمال بزرگراه بابایی

قسمت های الف و ب، به ترتیب با مضمون مدیریت و برنامه ریزی حریم پایتخت، به عنوان دو بخش مکمل یکدیگر، کل گستره حریم شهر تهران را پوشش می دهند و قسمت ج نیز با توجه به وضعیت حریم در شمال شرقی شهر تهران و شمال بزرگراه بابایی و ضرورت تصمیم گیری عاجل برای تعیین نظام هدایت و کنترل تحولات کالبدی آن، به عنوان پروژه ای نمونه (پایلوت) و تحت تأثیر قسمت های یک و دو، مطالعه و طرح ساماندهی آن ارائه شده است.

محدوده مطالعات طرح حاضر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع تهران، سال ۱۳۸۶، گستره ای به وسعت تقریبی شش هزار کیلومتر مربع شامل شهرستان های کنونی تهران، ری، شمیرانات، شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، قدس و بهارستان است.

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: