طرح تفصیلی بافت مرکزی بروجرد

تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت مرکزی بروجرد از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در اسفند ماه ١٣٨۴به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

شهر بروجرد در شمال شرقی استان لرستان واقع شده و از قدیمی ترین شهرهایی است که بنابر روال شهرسازی اسلامی توسعه و سامان یافته است.این شهر با مرکزیت مسجد جامع شکل گرفت و محلات نیز بتدریج بوجود آمدند . باد غالب شهر دارای جهتی جنوبی – شمالی است و وسعت محدوده قانونی شهر ٣٧١٩ هکتار می باشد.

بافت مرکزی شهر بافتی قدیمی ، تاریخی که هسته اولیه شهر را در بر دارد و فضاهای ارزشمند تاریخی در این محدوده قرار دارد. این محدوده دارای ٣ ناحیه و ١۵ محله و دارای مساحت ٢٧٣/۴ هکتار می باشد.

از نظر کیفیت ابنیه حدود ٣٨ درصد بناها تخریبی و ٣١ درصد قابل مرمت هستند و به لحاظ قدمت ابنیه تعداد بناهای موجود در محدوده بافت عمری بالاتر از ٣٠ سال دارند (۷۱ درصد) و تنها ۶/۲ درصد از بناهای داخل محدوده در ١٠سال اخیر احداث شده اند و از نظر مالکیت ابنیه ٨۵ درصد بناها به مالکیت خصوصی اختصاص دارد. در این محدوده اکثر بناها یک طبقه بوده و می توان گفت دارای خط آسمانی یکنواخت و بدون تنوع بصری است.

جمعیت بافت مرکزی در سال ١٣٨۵ برابر با ۵١۴٨٠ نفرکه در محدوده ۲۷۳/۴ هکتار زندگی می کنند در برنامه ریزی برای محدوده مورد طراحی در دو مقطع ۵ ساله و ١٠ساله برای سال ١٣٩٠ جمعیتی در حدود ۶٠٠٠٠ نفر و برای سال ١٣٩۵جمعیتی در حدود ٧٠٠٠٠نفر ضروری است .

مشخصات پروژه

مکان: بروجرد

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: