ساختمان مسکونی مجیدیه

مجموعه  مسکونی مجیدیه با مساحت زیربنای ٧۵٠٠ مترمربع در منطقه مجیدیه تهران واقع شده است. این مجموعه شامل ٩٠ واحد مسکونی کوچک و اقتصادی است.

موضوع مورد توجه در این طرح کاهش هزینه‌ها و ایجاد مسکن کوچک و اقتصادی بوده است، به نحوی که با توجه به مساحت پروژه، فضاهای مشاع در حداقل ممکن طراحی شده است و حداکثر بهره‌برداری از زیربنا بعمل آمده است. همچنین در انتخاب و کاربرد مصالح سعی شده است، ضمن حفظ کیفیت از مصالح ارزان و در دسترس استفاده شود.

مشخصات پروژه

مکان: تهران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه: مجیدیه

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: