کارکنان

کارکنان

طرح و کاوش

بنیان گذار

محمد رسولیان

اعضاء هیئت مدیره

اسمعیل مدبر

محمد حسینی لواسانی

زهرا رسولیان

رضا جهان آرا

مرتضی فقیهی

مدیرعامل

رضا جهان آرا

بخش شهرسازی

محمد امین سعیدی

مشاور

علی فرنام

مشاور

اسمعیل مدبر

کارشناس ارشد

سعید صادق زاده

کارشناس ارشد

اعظم جعفر

کارشناس ارشد

فیروز توفیق

مشاور عالی

فاطمه قیومی

  کارشناس ارشد

بنیامین آقامحمدی

  کارشناس ارشد

نیما واحدی

  کارشناس ارشد

سعیده کریمی

  کارشناس ارشد

اسمعیل پذیرا

کارشناس ارشد

بخش معماری

هنگامه فاطمی

کارشناس ارشد

حامد موحد

کارشناس ارشد

پرهام سبحانی

مدیر بخش معماری

بخش طراحی شهری

گلناز رضاییان

  کارشناس ارشد

ساناهین تیکرانیان

کارشناس ارشد

مصطفی انتظاریون

کارشناس ارشد

حمید باروطیان

کارشناس ارشد

بخش تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

حسین مهری

کارشناس ارشد

مهدی پورامینی

کارشناس ارشد

محمد بلوریان

کارشناس ارشد

علی اخوان ثالث

کارشناس ارشد

بخش مالی و اداری

الهه جنتی

مدیر بخش اداری

محمودرضا رحیمی

اداری

.

مسئول دفتر

فاطمه رازگردانی

حسابدار

محسن مهری

مدیر بخش مالی

مهناز ناصر

حسابدار