عضویت

  • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
  • عضو جامعه بین المللی مهندسان مشاور FIDIC
  • عضو انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
  • عضو انجمن صنفی انبوه سازان شهر تهران
  • عضو اتاق بازرگانی
003

گواهینامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران

گواهینامه عضویت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور استان تهران