خدمات

معماری داخلی

طراحی شهری

خدمات این شرکت مهندسی در زمینه طراحی شهری شامل ساختمان های بلند مرتبه، ساماندهی و ارتقاء کیفی و … می باشد.

بافت فرسوده

شهرسازی

این مشاور تا به حال بیش از چهل طرح شهرسازی از جمله طرح های جامع و تفصیلی، منطقه ای و ناحیه ای، موضوعی و موضوعی، آماده سازی و عامل چهارم را در سراسر ایران به پایان رسانده است و چندین طرح شهرسازی نیز در دست مطالعه دارد.

معماری

این مشاور در زمینه معماری پروژه های متعددی را از قبیل طراحی و نظارت شامل پروژه های مسکونی، تجاری، بهداشتی، گردشگری و آموزشی انجام داده است.