شهرسازی

این مشاور تا به حال بیش از چهل طرح شهرسازی از جمله طرح های جامع و تفصیلی، منطقه ای و ناحیه ای، موضوعی و موضوعی، آماده سازی و عامل چهارم را در سراسر ایران به پایان رسانده است و چندین طرح شهرسازی نیز در دست مطالعه دارد.