معماری

این مشاور در زمینه معماری پروژه های متعددی را از قبیل طراحی و نظارت شامل پروژه های مسکونی، تجاری، بهداشتی، گردشگری و آموزشی انجام داده است.