طراحی شهری

خدمات این شرکت مهندسی در زمینه طراحی شهری شامل ساختمان های بلند مرتبه، ساماندهی و ارتقاء کیفی و … می باشد.