مجموعه مسکونی جوانان یزد

مشخصات پروژه

مکان: یزد

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: