طرح جامع شهرستان خرم آباد

طرح جامع شهرستان خرم آباد از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در اسفند ماه ١٣٧١ به شرکت مهندسی طرح و کاوش واگذار گردید.

مشخصات پروژه

مکان: مازندران

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: