طرح جامع شهر امیرکبیر

مشخصات پروژه

مکان: اراک

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: