مدیریت طرح به منظور مدیریت ، هدایت و راهبری قراردادهای طرح منظر

پروژه خدمات مدیریت طرح به منظور مدیریت ، هدایت و راهبری قراردادهای طرح منظر از سوی سازمان نوسازی شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۸۷ ( محله های مجیدیه شرقی ، انبار گندم ، مقدم شمالی ، جنوب شهرک ولیعصر، مجیدیه غربی ، خزانه بخارایی ۵، عود لاجان ، وصفنارد ، یافت آباد شمالی ، نازی آباد شرق ، محله ۷، سنگلج شرقی ، هفت چنار ، یافت آباد جنوبی ، طالقانی ، سنگلج شمالی ، باغ شاطر ، ولی آباد، نعمت آباد شرقی ، شارق ، زرگنده ، خزانه بخارایی ۷، حمزه آباد، بیسیم ، علایین ، سنگلج غربی ، طیب غربی ، محله ۳ ، آبک ، خزانه بخارایی ۳ ، نظام آباد و خزانه بخارایی ۴) به این شرکت واگذار گردید .

محدوده بافت فرسوده شهر تهران با غلبه تعاریف ناپایداری ،نفوذ پذیری و ریز دانگی و تجمیع با وسعت ۳۲۶۸ هکتار ،۵ درصد وسعت شهر ،۱۵ درصد جمعیت شهر و ۱۱ درصد واحد های مسکونی شهر را شامل می شود.

علیرغم تمامی محدودیت ها و مشکلات فیزیکی و کالبدی در کنار محدودیت های اقتصادی ساکنین و پیچیدگی های اجتماعی و فنی موجود ، بافت فرسوده ظرف سال های اخیر به حال خود رها نشده است. جهت ارتقای کیفیت و تلاش مبنی بر ایجاد محیط شهری مناسب در خور ساکنین ، لزوم وجود طرحی مناسب و کارآمد جهت نوسازی و بهسازی غیر قابل اجتناب است. بر این اساس مدیریت راهبری طرح هدف و وظیفه خود را نظارت بر تهیه طرح ها (همچون شناسایی معرفی اقدامات اجرایی عاجل و اولیه ، تعیین ابنیه نیازمنداستحکام بخشی ، پرهیز از ورود به عرصه خصوصی ساکنین) در جهت افزایش تحقق پذیری آنها قرار داده است.

این شرکت به عنوان عامل چهارم مشاور کارفرمای پروژه از یک سو و راهبر مشاوران (۳۲ مشاور ) از سوی دیگر می باشد که علاوه بر راهبری پروژه مستندات و گزارش های دریافتی در هر مرحله را بررسی و استانداردهای کیفی را ارتقاء ببخشد .

مشخصات پروژه

مکان:

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: