مرکز خرید کیش

مشخصات پروژه

مکان: کیش

تکمیل پروژه:

منطقه پروژه:

تعداد طبقه:

ارتفاع ساختمان: